โรงเรียนนครสวรรค์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ คณะครู นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย