ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 18

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 18 ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์