การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายสาโรจน์ กลั่นด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  ประธานสหวิทยาเขตตากฟ้า – ตาคลี นางศิริรัตน์ นิ่มมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และ นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฎิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการนำเสนอและจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในระยะเวลา 1 ปี ของ นางชลดา สมัครเกษตรการ นายชัยฤทธิ์ สงฉิม และ สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ณ ห้องประชุมศูนย์ HCEC โรงเรียนลาดยาววิทยาคมและ นางสาวเจริญขวัญ จันสา และ นางสาวรจเรข เกษสำโรง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 

นางชลดา สมัครเกษตรการ 

นายชัยฤทธิ์ สงฉิม

 สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม

นางสาวเจริญขวัญ จันสา

 นางสาวรจเรข เกษสำโรง  

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม