การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 

วัน อังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม นายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ และศึกษานิเทศก์ โดยมีการนำเสนอผลงานในระยะเวลา 1 ปีของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 ท่าน โดยมี นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา และ นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และนายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ร่วมเป็นกำลังใจ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์