ประชุมคณะทำงานการบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

วัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์