นายรังสิวุฒิ พุมเกิด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.

นายรังสิวุฒิ พุมเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ ห้องโสดทัศนศึกษา โรงเรียนพระบางวิทยา