นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา

วัน จันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของสหวิทยาเขตอัจฉราลัย และสหวิทยาเขตตากฟ้า- ตาคลี จำนวน 11 คน คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียน พยุหะพิทยาคม และนายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน เก้าเลี้ยววิทยา พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 8 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีการนำเสนอและจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมนิโลบล โรงเรียนหนองบัว ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียนหนองบัวในการอำนวยความสะดวก และจัดสถานที่ในการรับการประเมิน