ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัน จันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อการวางแผนและเตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์