ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 

วัน จันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย  นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ พร้อมด้วย นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์