มาตราการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

🗑 มาตราการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ สพม.นครสวรรค์

https://youtu.be/9mHi5Cp3F8o