ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางมณฑิรา  บุตโยธี นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนริศ ธรรมปรัชญา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม