เกษียณศิลป์ สุขสันต์ 2564

วัน เสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ”เกษียณศิลป์ สุขสันต์ 2564“ เกษียณอายุราชการครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 ท่าน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม