ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเล่มวิจัย

วัน ศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเล่มวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์