ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

วัน ศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาววรัญตรา แก้วสินชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล นางมณฑิรา  บุตโยธี และ นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายก้านตอง เส็งเอี่ยม  เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา