🛎Breaking News..!! วิธีการสมัครและประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต ลงเว็บไซต์ สพม.นครสวรรค์

วิธีการสมัครเข้าสู่ เว็บไซต์ สพม.นครสวรรค์ เพื่อเป็นสมาชิกการรับข่าวสารจากสถานศึกษาในสังกัด

โดย นายสุธี ดีไทสงฆ์ นักประชาสัมพันธ์ สพม.นครสวรรค์

https://youtu.be/eyeqacWiKDo

วิิธีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต สพม.นครสวรรค์

โดย นายสุธี ดีไทสงฆ์ นักประชาสัมพันธ์ สพม.นครสวรรค์

https://youtu.be/DUbPnMj8xIU

วิิธีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจากทางโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายสหวิทยาเขต สพม.นครสวรรค์ ผ่าน Smartphone

โดย นายสุธี ดีไทสงฆ์ นักประชาสัมพันธ์ สพม.นครสวรรค์

https://youtu.be/IIQIjSNVEwM