การประชุมนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรวมในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรวมในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 และการจัดทำรูปแบบ Model และรายงานผลการจัดการเรียนรวม วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์