สพม.นครสวรรค์ ร่วมติดตามโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ระยะที่ 1

วัน ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
นางจริยา ปารีพันธ์
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ และ ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมติดตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ระยะที่ 1” ณ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์