นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร

นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2521 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดแพร่

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี     ศึกษาศาสตรบัณฑิต          วิชาเอกเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท     ปรัชญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการรับราชการ

26 มิถุนายน 2545 ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านผาแล อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

5 เมษายน 2548 ตำแหน่งครู โรงเรียนบุญนาค อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

16 ตุลาคม 2548 ตำแหน่งครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

5 มกราคม 2553 ตำแหน่งครู โรงเรียนปงพัฒนาวิทยา อำเภอปง จังหวัดพะเยา

10 พฤษภาคม 2554 ตำแหน่งครูและครูชำนาญการ โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

19 กรกฎาคม 2555 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับชำนาญการ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

10 มกราคม 2557 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับชำนาญการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

30 ธันวาคม 2557 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดพะเยา

18 กุมภาพันธ์ 2563 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ลำปาง ลำพูน

18 กุมภาพันธ์ 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

27 สิงหาคม 2564 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จังหวัดพะเยา

และปัจจุบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์