นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร  รักษาราชการแทน  ผอ.สพม.42