นางจริยา ปารีพันธ์

นางจริยา ปารีพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2503

ประวัติการศึกษา

–         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพาณิชยการสกลนคร

–         ประกาศนียบัตรการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

–         ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาชีพครูมัธยม กระทรงศึกษาธิการ

–         ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูสกลนคร

–         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการรับราชการ ปี พ.ศ. 2524-2542

ครู 1 โรงเรียนบ้านวังเวิน จังหวัดสกลนคร

ครู 1 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านลุบเลา จ.สกลนคร

ครู 2 ระดับ 2  โรงเรียนบ้านลุบเลา จ.สกลนคร

อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านลุบเลา จ.สกลนคร

อาจารย์ 1  ระดับ 5 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จ.สกลนคร

อาจารย์ 1 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จ.สกลนคร

ปี พ.ศ.  2542 – 2546

ศึกษานิเทศก์ ระดับ 6 สำนักงานการประถมศึกษา อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา ระดับ 6 อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา ระดับ 7  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษา ระดับ 7 อำเภอโคกศรีสุพรรณ ระยะเวลา 3 เดือน

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

โอนย้ายตำแหน่งมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิบัติราชการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ปี พ.ศ. 2547 – 2547

เจ้าหน้าที่บริหารกีรศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ปี พ.ศ. 2547 – 2549

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1

ปี พ.ศ. 2549 – 2559

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

18 มีนาคม พ.ศ. 2559

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

และวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์