เอกสารประกอบการเขียนโครงการและการรายงาน eMENSCR

เอกสารประกอบการเขียนโครงการและการรายงาน eMENSCR

4. แนวทางการจัดทาคาของบประมาณ และการดาเนินงานของหน่วยงานราชการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ