หน่วยตรวจสอบภายใน

นางขนิษฐา บรรเลงกลอง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอิสรารัตน์ บุญช่วย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รายงานการวิคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานผลการดำเนินงานฯปี2565