หน่วยตรวจสอบภายใน

นางขนิษฐา บรรเลงกลอง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานการวิคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและรายงานผลการดำเนินงานฯปี2565