กลุ่มอำนวยการ

นางมัณฑนา รอทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
0946290614
นางวาสนา นุ่มนาค
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวณัฐรดา ทับทิมศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชัญญรัชต์ พวงหมู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรทิวา วันตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสมทรง ศาสตร์ศรี
ลูกจ้างประจำ
นางจริยารัตน์ บัวบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายธรรมเดช เขตวิทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายวิจารณ์ ปรีชาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายรุ่ง บัวบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายทัดตะวัน วาศรี
ลูกจ้างชั่วคราว

Model กลุ่มอำนวยการ