กลุ่มอำนวยการ

นางมัณฑนา รอทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
0946290614
นางสาวณัฐรดา ทับทิมศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพันธุ์วดี เฟื่องจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นายสมทรง ศาสตร์ศรี
ลูกจ้างประจำ
นางสาวฐิตสิริ คงเมือง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวปุณณภา ป้อมแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว
นางจริยารัตน์ บัวบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายธรรมเดช เขตวิทย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายวิจารณ์ ปรีชาจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายรุ่ง บัวบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายสุธี ดีไทสงฆ์
ลูกจ้างชั่วคราว