กลุ่มอำนวยการ

นางมัณฑนา รอทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
0946290614
นางวาสนา นุ่มนาค
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวณัฐรดา ทับทิมศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายภคญ์วัฒน์ ส่งศรี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวชัญญรัชต์ พวงหมู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมทรง ศาสตร์ศรี
ลูกจ้างประจำ
นางจริยารัตน์ บัวบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิจารณ์ ปรีชาจารย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายรุ่ง บัวบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว
ว่าที่ร้อยตรีสุรเศรษฐ์ ศรชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเรืองวิทย์ เอี่ยมน้อย
พนักงานขับรถ
นายธีรวัฒน์ จันทร์ทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Model กลุ่มอำนวยการ