กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางขวัญเรือน เสนานันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวปุณณภา ป้อมแก้ว
พนักงานราชการ พนักงานบริการ

Model กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา