กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางขวัญเรือน เสนานันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Model กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา