กลุ่มนโยบายและแผน

นางวสุ เกษสำโรง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวอรุณวดี ล้อมรื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายไชยวัฒน์ คณทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายกฤตนัย สุรินธิวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวพัทราวดี มณฑา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอัจจิมา พุฒจิระ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

MODEL กลุ่มนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายรอบ1ปี