กลุ่มนโยบายและแผน

นางวสุ เกษสำโรง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวอรทัย นาคดี
นักวิเคราะห์นโบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณฤดี เกษตรชัยรัฐ
นักวิเคราะห์นโบายและแผนปฏิบัติการ
นางวาสนา นุ่มนาค
นักวิเคราะห์นโบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอัจจิมา พุฒจิระ
ลูกจ้างชั่วคราว