กลุ่มนโยบายและแผน

นางวสุ เกษสำโรง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางวาสนา นุ่มนาค
นักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอรทัย นาคดี
นักวิเคราะห์นโบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวอัจจิมา พุฒจิระ
ลูกจ้างชั่วคราว

MODEL กลุ่มนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบ6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายรอบ1ปี