กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสัมพรรณ ถวิลไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางวิระดา แก่นกระโทก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางเมตตา ถวิลไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายคมกฤช แผนเสือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางศิฏามาส น้อยสอน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวเรณู พลสา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน