กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวิระดา แก่นกระโทก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสัมพรรณ ถวิลไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางเมตตา ถวิลไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ดร.ภัทรภรณ์ น้อยกอ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายคมกฤช แผนเสือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางมณฑิรา บุตโยธี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นาวสาวณสุดา สิชฌรังษี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ